.TODAY جهت ثبت آزاد شد

پسوند .TODAY جهت ثبت عمومی آزاد شد. کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.

.express جهت ثبت آزاد شد
سیاست جدید سازمان جهانی ثبت دامنه
وضعیت دامنه ها در ریسلو
پسوند .TODAY جهت ثبت عمومی آزاد شد.
کاربران میتوانند در این خصوص با بخش فروش آفاق هاستینگ در ارتباط باشند.